Eton Messy In:Season (Autumn / Winter 2016)

Home (Lane 8 Remix)

by Icarus

on Eton Messy In:Season (Autumn / Winter 2016) (2016)

And I go...
And I go...
And I go...
And I go...

And I go...
And I go...
And I go...
And I go...

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
I'm going home again, it's time

And I go...
And I go home...

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
I'm going home again, it's time

And I go...
And I go...
And I go...
And I go...

And I go home...
And I go home...

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
I'm going home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
I'm going home again, it's time

And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time
And I go home again, it's time