Capercaillie

Tobermory

by Capercaillie

on Capercaillie (1994)

Bheir mi sgriob do Thobar Mhoire
Far a bheil mo ghaol an comann
E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

Far a bheil mo ghaol an comann
Luchd nan leadan 's nan cul donna
Luchd nan leadan 's nan cul donna
Dh'oladh am fion dearg na thonnan
E o hi urabho o hi you, etc

Bheir mi sgriob dhan Lochaidh luachrach
Far a bheil mo ghaol an t-uasal
E o hi urabho o hi you, etc

Far a bheil mo ghaol an t-uasal
Gheibhinn cadal leat gun chluasag
E o hi urabho o hi you, etc
Gheibhinn cadal leat gun chluasag
's cul mo chinn am bac do ghuala

E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

Tobermory

I'll journey to Tobermory
Where my love dwells
E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri sna bho hu o
E o hi urabho o hi you

Where my love dwells midst
Men with pretty locks of brown hair
Men with pretty locks of brown hair
Who would drink the red wine in waves
E o hi urabho o hi you, etc

I will journey to Lochy of the rushes
Where my love the noble one is
E o hi urabho o hi you, etc

Where my love the noble one is
I would sleep with you without benefit of pillow
I would sleep with you without benefit of pillow
With the back of my head cradled in the
Hollow of your shoulder

E o hi urabho o hi you
E o hao ri ri
E o hao ri ri
E o hi urabho o hi you

Song Comments
On Tobermory by Capercaillie

Must have JavaScript enabled to comment.